Thứ Ba, Ngày 16 Tháng 4 Năm 2024

Có ý tưởng hay sẽ được Nhà nước cấp tiền làm nghiên cứu

Thứ Bảy, 15/02/2014 12:00
Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để mọi tổ chức, cá nhân đề xuất ý ưởng khoa học, nhiệm vụ KH&CN...

 Nghị định Hướng dẫn một số điều của Luật KH&CN mới được ban hành khuyến khích các tổ chức, cá nhân tổ chức hội thi tìm kiếm ý tưởng KH&CN.

Những ý tưởng được lựa chọn qua hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý về KH&CN hoặc các hội thi sẽ được hỗ trợ, hoàn thiện ý tưởng thành sản phẩm nghiên cứu.

Ý tưởng hay sẽ được Nhà nước tài trợ

Khi ý tưởng KH&CN trở thành nhiệm vụ KH&CN thì người đề xuất ý tưởng được ưu tiên làm chủ nhiệm nhiệm vụ hoặc được tham gia nhiệm vụ và được khen thưởng theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định nhiệm vụ KH&CN đặc biệt được phép sử dụng ngân sách ngoài dự toán hàng năm dành cho nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Đó là là những nhiệm vụ KH&CN phục vụ quốc phòng - an ninh hoặc có tác động mạnh đến năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm quốc gia.

Với các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách được giao trực tiếp thì phải thành lập Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng KH&CN xét duyệt nhiệm vụ KH&CN đó.

Các Hội đồng do người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN thành lập.

Thành viên Hội đồng tư vấn KH&CN phải thuộc cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN phê duyệt.

Ý kiến các thành viên trong Hội đồng phải được lập thành văn bản và các thành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng được dự toán khoản riêng, lấy từ kinh phí sự nghiệp KH&CN. Thành viên Hội đồng được trả thù lao cho việc thực hiện nhiệm vụ từ kinh phí này.

Nghị định cũng quy định mức hỗ trợ đối với các dự án liên kết giữa Nhà nước với doanh nghiệp, để tăng năng suất, tính cạnh tranh của sản phẩm.

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thêm bình luận

Họ tên
Email
Nữ doanh nhân